IT-tykki | uutiset7.11.2023


Google Kalenteri. Goog­le Ka­len­te­ri ei ole enää tur­vas­sa hui­jauk­sil­ta. Ka­len­te­rin ta­pah­tu­ma­ku­vauk­siin on mah­dol­lis­ta upot­taa pii­lo­tet­tu­ja skrip­te­jä, jot­ka jää­vät odot­ta­maan toi­min­ta­käs­ky­jä. Skrip­teil­lä on mah­dol­li­suus pääs­tä kä­sik­si käyt­tä­jän ko­neel­le, jo­ten täl­lai­sen hui­jauk­sen tu­ho­po­ten­ti­aa­li on val­ta­va. Tiet­tä­väs­ti näi­tä hui­jauk­sia ei ole vie­lä teh­tail­tu, mut­ta on vain ajan ky­sy­mys, mil­loin jo­tain ta­pah­tuu. Sa­maan ai­kaan Goog­lel­la poh­di­taan kuu­mei­ses­ti, kuin­ka vää­rin­käy­tök­set es­te­tään niin, et­tei se sa­mal­la kar­si ka­len­te­ri­en omi­nai­suuk­sia.

Ota IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­seen yh­teyt­tä, kun ha­lu­at kar­toit­taa yri­tyk­sen­ne tie­to­tur­va­ris­kit! Sa­moin IT-ty­kil­tä voi ti­la­ta jo­ko yleis­ta­soi­sen tai yri­tyk­sel­le rää­tä­löi­dyn tie­to­tur­va­kou­lu­tuk­sen. Ky­sy roh­ke­as­ti li­sää!09.10.2023


Energiansäästöviikko. Ener­gi­an­sääs­tö­viik­ko 2023 on käyn­nis­ty­nyt! Kam­pan­ja kes­tää ko­ko vii­kon. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen on mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa. Tä­män vii­kon ai­ka­na:

👉🏼 IT-ty­kin toi­mis­tos­sa työs­ken­te­ly­läm­pö­ti­la on max 19 as­tet­ta ja tyh­jil­lään ol­les­sa huo­nees­sa on max 17 as­tet­ta.

👉🏼 Säh­kön­ku­lu­tus py­ri­tään kes­kit­tä­mään niil­le tun­neil­le, jol­loin pörs­si­säh­kö on edul­li­sin­ta.

👉🏼 Työs­ken­te­lys­sä suo­si­taan etä­yh­teyk­siä. Asia­kas­käyn­te­jä teh­dään vain sil­loin, kun työ­suo­ri­tus etä­nä on han­ka­laa tai mah­do­ton­ta.14.9.2023


Lähiverkko. Lä­hi­verk­ko on par­haim­mil­laan sil­loin, kun sen ole­mas­sa­oloa ei tar­vit­se miet­tiä. Lan­ga­ton verk­ko on ko­to­na mu­ka­va jut­tu, mut­ta mi­ten on kuu­lu­vuu­den lai­ta? Omat haas­teen­sa on sii­nä­kin, jos ta­los­sa on 2-3 ker­ros­ta tai erik­seen ul­ko­ra­ken­nus. Lä­hi­ver­kot ei­vät ole kui­ten­kaan mi­tään ra­ket­ti­tie­det­tä, jo­ten on­gel­mis­ta sel­vi­tään!

Kuu­lu­vuut­ta voi ko­hen­taa mak­sut­to­mas­ti, kun huo­mi­oi muu­ta­man pik­ku ji­pon: älä lai­ta rei­tit­ti­miä tai verk­ko­kyt­ki­miä (1) lä­hel­le ik­ku­naa, kos­ka ma­ta­la­ener­gia­la­sit voi­vat es­tää ra­dio­aal­to­jen kul­ke­mi­sen, (2) huo­neen nurk­kaan lä­hel­le kat­toa tai lat­ti­aa, kos­ka sii­hen voi muo­dos­tua "Fa­ra­dayn häk­ki", jo­ka hei­jas­taa tai imee ra­dio­aal­lot älä­kä (3) lä­hel­le mik­ro­aal­to­uu­nia, kos­ka mik­ro­aal­lot ovat myös ra­dio­aal­to­ja ja nii­den taa­juus on 2,4 GHz — eli sa­ma kuin mo­nil­la muil­la elek­tro­ni­sil­la lait­teil­la.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa, kun lä­hi­verk­ko ei läh­de ko­ti­kons­teil­la toi­mi­maan riit­tä­vän no­pe­as­ti!1.9.2023


Pankkitilinumero. IT-tykki Mikko Aaltonen on vaihtanut laskutusjärjestelmää. Tämän muutoksen myötä myös laskujen kierrättäminen Ropo-laskutuspalvelun kautta päättyi 31.8.2023. Syyskuun alusta alkaen IT-tykin laskut ovat ulkoisesti erinäköisiä ja samoin tilinumero on vaihtunut. Asiasta tiedotetaan sähköpostitse kaikille IT-tykin asiakasrekisterissä oleville henkilöille ja yrityksille.31.08.2023


CNBC:n uutinen. Mic­ro­soft Teams pois­te­taan EU:n si­säl­lä myy­tä­vis­tä Mic­ro­soft 365 -tuo­te­pa­ke­teis­ta 1.10.2023. Sen jäl­keen uu­sis­sa pa­ke­teis­sa Team­sia ei enää näh­dä. Ne asi­ak­kaat, jot­ka ovat tuo­ta päi­väys­tä en­nen os­ta­neet M365-pa­ke­tin, voi­vat jat­kaa ny­kyi­sen li­sens­sin­sä käyt­töä tai vaih­to­eh­toi­ses­ti luo­pua Team­sis­ta ja saa­da kk-mak­sui­hin­sa pie­nen alen­nuk­sen. Syy­nä Mic­ro­sof­tin rat­kai­sul­le on mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa löy­tä­mään yri­tyk­sel­len­ne so­pi­van vies­tin­tä­ka­na­van. Team­sin ti­lal­le on mah­dol­lis­ta löy­tää myös mak­sut­to­mia, avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­via vaih­to­eh­to­ja.