IT-tykki | uutiset10.01.2023


Microsoft Windows 7 -logo. Mic­ro­soft Win­dows 7 -jär­jes­tel­män mak­sul­li­nen, jat­ket­tu tu­ki­ai­ka päät­tyy tä­nään tiis­tai­na. Täs­tä eteen­päin sil­le ei jul­kais­ta enää tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä ei­kä an­ne­ta muu­ta­kaan tu­kea. Win­dow­sin toi­min­ta ei py­säh­dy kuin sei­nään, mut­ta het­ki het­kel­tä se muut­tuu en­tis­tä tur­vat­to­mam­mak­si ja epä­va­kaam­mak­si. Jos siis käy­tös­sä­si on vie­lä Win7, täs­sä vai­hees­sa on kor­kea ai­ka har­ki­ta päi­vit­tä­mis­tä.

HUOM.! Ko­ne, jos­sa on alun pe­rin ol­lut Win­dows Seis­ka tai vie­lä van­hem­pi jär­jes­tel­mä, ei to­den­nä­köi­ses­ti ole Win11-yh­teen­so­pi­va. Päi­vit­tä­mi­nen Win10-ver­si­oon täs­sä vai­hees­sa on se­kin hie­man ky­seen­alais­ta, kos­ka Kym­pin tu­ki­ai­ka päät­tyy al­le kol­mes­sa vuo­des­sa. Pi­tää­kö nyt päi­vit­tää lait­teis­to? Vai asen­tai­si­ko Win­dow­sin ti­lal­le Li­nu­xin? Ota yh­teyt­tä IT-tyk­kiin - poh­di­taan vaih­to­eh­to­ja po­ru­kal­la!30.12.2022


Viivästyskorko 1.1.2023 alkaen. Vuosi 2022 al­kaa ol­la nyt pul­kas­sa. Tä­nä vuon­na ei ol­lut yh­tä­kään las­kua niin pa­has­ti myö­häs­sä, et­tä nii­tä oli­si tar­vin­nut pe­riä ja myös yh­tään kor­ko­las­kua ei läh­te­nyt. Kii­tos sii­tä kai­kil­le asi­ak­kail­le­ni!

Vuoden 2023 alus­ta lu­ki­en vii­väs­tys­ko­rot ovat yk­si­tyis­hen­ki­löil­le 9,5% ja muil­le asi­ak­kail­le 10,5%. Mut­ta kun edel­leen hoi­de­taan hom­mat asi­al­li­ses­ti puo­lin ja toi­sin, ke­nen­kään ei tar­vit­se poh­tia kor­ko­asi­oi­ta. Kii­tos täs­tä vuo­des­ta ja ter­ve­tu­loa mu­kaan myös uu­den vuo­den ai­ka­na!28.12.2022


Linux Mint. Käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä Li­nux Mint on jul­kais­tu uu­si ver­sio 21.1. Se on hy­vin ke­vyt jär­jes­tel­mä, jo­ka toi­mii no­pe­as­ti myös yli 10 vuot­ta van­hois­sa ko­neis­sa. Jos nur­kis­sa­si pyö­rii jou­ti­laak­si jää­nyt ko­ne, täl­lä sii­hen saa uut­ta pot­kua. Li­nux Mint tu­kee myös uu­sim­pia lait­tei­ta ja tek­nii­koi­ta, jo­ten sen voi asen­taa uu­siin­kin ko­nei­siin. Li­nux Mint on avoin­ta läh­de­koo­dia ei­kä sii­tä tar­vit­se mak­saa li­sens­si- tai vuo­si­mak­su­ja. Ota IT-tyk­kiin yh­teyt­tä, jos ha­lu­at saa­da ai­hees­ta li­sä­tie­to­ja!22.12.2022


Tasalan Apteekki. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen te­ki päi­vi­tyk­siä Ta­sa­lan Ap­tee­kin ko­ti­si­vuil­le. Kan­nat­taa käy­dä tu­tus­tu­mas­sa niin si­vui­hin kuin Rai­si­os­sa it­se ap­teek­kiin­kin! Ta­sa­lan Ap­teek­ki tu­kee Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin työs­ken­te­lyä Uk­rai­nas­sa.20.12.2022


Naamiokaveri. Muis­tu­tus: verk­ko­ri­kol­li­suus li­sään­tyy ai­na lo­ma­kau­si­na, kos­ka yri­tyk­sis­sä men­nään osit­tain va­jaa­mie­hi­tyk­sel­lä ja si­jais­ten voi­min. Sil­loin tie­to­jen­ka­las­te­lu on­nis­tuu py­kä­lää hel­pom­mal­la. Var­mis­ta ai­na­kin, et­tä sa­la­sa­nat ovat kun­nol­li­sia ja jo­ka paik­kaan on yk­si­löl­li­ses­ti oma sa­la­sa­nan­sa. Li­säk­si kan­nat­taa kyt­keä kak­si­vai­hei­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen käyt­töön kaik­kiin nii­hin pal­ve­lui­hin, jot­ka vain omi­nai­suut­ta tu­ke­vat. Ky­sy IT-ty­kil­tä tar­kem­mat oh­jeet ja vin­kit!