IT-tykki | uutiset12.4.2024


Auranmaan Viikkolehti. 20 vuot­ta IT-alan aal­lon­har­jal­la. Au­ran­maan Viik­ko­leh­ti jul­kai­si tä­nään ar­tik­ke­lin IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sen tai­pa­lees­ta. Pie­ni tii­vis­tel­mä pää­si jo etu­si­vul­le ja si­sä­si­vuil­la oli kat­ta­vam­pi ta­ri­na. Net­ti­leh­des­sä ar­tik­ke­li on mak­su­muu­rin ta­ka­na eli vain ti­laa­jil­le. Di­gi­leh­den ir­to­nu­me­ro mak­saa 3,50 euroa.

Ar­tik­ke­lis­sa ker­ro­taan IT-ty­kin pe­rus­ta­mi­ses­ta, muu­ta­mis­ta kään­teis­tä mat­kan var­rel­la ja nyt tä­män het­ken ti­lan­tees­ta. Ja vaik­ka ot­sik­ko­na oli­kin "20 vuot­ta IT-alan aal­lon­har­jal­la", ky­sees­sä ei ol­lut mak­set­tu si­säl­tö — ei­kä edes IT-ty­kin eh­dot­ta­ma ot­sik­ko.

Viik­ko­leh­den ar­tik­ke­lis­sa tu­lee hy­vin esil­le IT-ty­kin tär­keim­mät pal­ve­lut eli tie­to­tur­va, mik­ro­tu­ki, te­ko­äly ja da­ta­pa­lau­tuk­set. Ha­lu­an kui­ten­kin täs­sä vie­lä ko­ros­taa, et­tä tar­jon­ta ei ra­joi­tu pel­käs­tään noi­hin. Ko­ke­mus­ta löy­tyy esim. iso­jen jär­jes­tel­män­vaih­to­pro­jek­ti­en ve­tä­mi­ses­tä ja da­ta­mig­raa­ti­ois­ta se­kä tun­keu­tu­mis­tes­tauk­ses­ta. Kan­nat­taa ai­na ky­syä IT-ty­kil­tä tar­jous­ta, kun mie­leen tu­lee mi­tä ta­han­sa tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ja tar­pei­ta.21.3.2024


Rantanen Arkkitehdit Oy. Re­fe­rens­si­si­vu on taas päi­vi­tet­ty. Mu­ka­na on uu­si asiakas ja li­säk­si on ko­ros­tet­tu ai­em­pia asi­ak­kai­ta, joil­le on teh­ty taas töi­tä vii­me ai­koi­na. Työ­mää­rä on täl­lä het­kel­lä ihan mu­ka­va, mut­ta vie­lä on ti­laa uu­sil­le­kin asi­ak­kail­le! Jos siis et ole käyt­tä­nyt IT-ty­kin pal­ve­lui­ta, nyt on hy­vä ai­ka ot­taa yh­teyt­tä  ―  ter­ve­tu­loa mu­kaan!21.3.2024


Loimaan Lehti. Loi­maan Leh­ti jul­kai­si 21.3.2024 laa­ja­ja­ke­lun. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen päät­ti jul­kais­ta sii­nä ohei­sen mai­nok­sen. Loi­maal­le on ly­hyt mat­ka IT-ty­kin toi­mis­tol­ta ja li­säk­si suu­rin osa pal­ve­luis­ta on mah­dol­lis­ta tar­jo­ta etä­nä. Loi­maa­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta IT-ty­kin asi­ak­kaik­si ― ja tie­tys­ti kaik­ki muut­kin!

Tie­to­tur­va. Da­ta­pa­lau­tuk­set. Muu mik­ro­tu­ki. Sii­nä­hän ne eni­ten ky­sy­tyt pal­ve­lut ovat lue­tel­tu­na. Ja muu­ta­kin teh­dään tar­peen mu­kaan. Ky­sy li­sää tai et­si vas­tauk­sia näil­tä net­ti­si­vuil­ta.

Ja kyl­lä. IT-tyk­ki täyt­tää nyt vuon­na 2024 jo 20 vuot­ta. Pal­ve­lu läh­ti liik­keel­le ihan pe­rus­muo­toi­sen mik­ro­tu­en tar­joa­mi­ses­ta. Myö­hem­min mu­kaan ovat tul­leet muut pal­ve­lut, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta myös si­tä mik­ro­tu­kea tar­jo­taan edel­leen.8.3.2024


Salon Reumayhdistys ry. Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys ry on ol­lut IT-ty­kin asi­ak­kaa­na jo rei­lut 12 vuot­ta. Tä­nään yh­dis­tys siir­tyi käyt­tä­mään net­ti­si­vuil­laan Yh­dis­tys­avain-pal­ve­lua. IT-tyk­ki hoi­ti pal­ve­lun siir­ron niin, et­tei tul­lut kat­kok­sia. Jat­kos­sa si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen on ket­te­räm­pää.

Reu­ma­yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vut ovat ol­leet mu­ka­na asi­ak­kuu­den alus­ta al­ka­en, mut­ta li­säk­si IT-tyk­ki on tar­jon­nut mat­kan var­rel­la mik­ro­tu­kea, tie­to­tur­vaa ja kou­lu­tuk­sia. Täs­tä on hy­vä jat­kaa!19.2.2024


AceMagic. Ace­Ma­gic-merk­ki­ses­tä tie­to­ko­nee­sta on löy­ty­nyt teh­das­asen­tei­se­na ns. troi­ja­lai­nen eli hai­ta­ke, jo­ka on tun­keu­tu­nut si­säl­le käyt­tö­jär­jes­tel­mään. Se ke­rää www-se­lai­miin tal­len­net­tu­ja käyt­tä­jä­tie­to­ja, kaap­paa Steam-, Fi­le­Zil­la- ja Te­le­gram-so­vel­lus­ten ti­lit, mur­tau­tuu kryp­to­va­luut­ta­lom­pa­koi­hin ja niin edel­leen. Tä­mä on­gel­ma kos­kee to­dis­tet­ta­vas­ti ai­na­kin AD08-, AD15- ja AK1-mal­le­ja, mut­ta mah­dol­li­ses­ti myös mui­ta­kin mal­le­ja. Ace­Ma­gi­cia on myy­ty ai­na­kin Ama­zon-verk­ko­kau­pas­sa.

Mi­kä­li si­nul­la on Ace­Ma­gic, lo­pe­ta sen käyt­tö vä­lit­tö­mäs­ti ja tois­ta lai­tet­ta käyt­tä­en vaih­da kaik­ki­en pil­vi- ja net­ti­pal­ve­lui­den sa­la­sa­nat. Kai­kil­la on jo­tain me­ne­tet­tä­vää  ―  esim. pank­ki­tun­nuk­set, luot­to­tie­dot, iden­ti­teet­ti ja ys­tä­vät. Ja muis­ta: käy­tän­nön apua pa­niik­ki­ti­lan­teis­sa saat ai­na IT-ty­kil­tä!