IT-tykki | uutiset24.5.2023


Tasalan apteekki. Ta­sa­lan ap­teek­ki Rai­si­ossa on kuu­lu­nut IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sen asia­kas­kun­taan jo kol­me vuot­ta. Tä­mä asi­ak­kuus on si­säl­tä­nyt en­si­si­jai­ses­ti net­ti­si­vu­jen ra­ken­ta­mi­sen ja yl­lä­pi­don, mut­ta myös mui­ta pal­ve­lui­ta on käy­tet­ty. Tä­nään ap­tee­kin si­vuil­le teh­tiin pie­niä muu­tok­sia ja sa­mal­la li­sät­tiin nä­ky­viin ke­sä­kau­den 2023 au­ki­olo­ajat. Käy vil­kai­se­mas­sa si­vu­ja tai poik­kea ihan pai­kan pääl­le ap­teek­kiin!

Kat­so myös muut IT-ty­kin re­fe­rens­sit.15.05.2023


QR-koodi. Vii­me ai­koi­na on ol­lut uu­ti­sis­sa esil­lä QR-koo­di­en vaa­ral­li­suus. Kos­ka koo­dis­ta ei voi ih­mis­sil­min pää­tel­lä, mis­tä sii­nä on ky­se, on koo­diin help­po kät­keä mi­tä ta­han­sa. Koo­dis­sa voi olla esim. link­ki verk­ko­pank­kia esit­tä­väl­le hui­jaus­si­vus­tol­le tai hait­ta­oh­jel­man la­taus­si­vul­le. Hui­ja­rit ovat nyt kek­si­neet, et­tä re­hel­lis­ten QR-koo­di­en pääl­le voi­daan lii­ma­ta tar­ra, jos­sa on hai­tal­li­nen QR-koo­di. Näin saa­daan re­hel­li­sel­tä­kin val­mis­ta­jal­ta tul­leen tuot­teen kyl­keen hai­ta­ke. Temp­pu ei vaa­di suu­ria pää­omia ei­kä edes ko­vin ih­meel­lis­tä tek­nis­tä osaa­mis­ta. Kuin­ka suo­jau­dut?

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen kou­lut­taa eri­lai­sis­sa tie­to­tur­va-asi­ois­sa. Kou­lu­tuk­set on suun­nat­tu yri­tys­ten ko­ko hen­ki­lö­kun­nal­le. Asi­at se­li­te­tään yk­sin­ker­tai­ses­ti ja ha­vain­nol­li­ses­ti. So­pii myös pie­nil­le yri­tyk­sil­le ja ryh­mil­le. Ota he­ti yh­teyt­tä ja pyy­dä tar­jous!25.04.2023


Kosakka. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen ja oh­jel­mis­to­ta­lo Ros­sum Oy tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään! Täs­tä päi­väs­tä eteen­päin IT-tyk­ki edus­taa Ros­su­min Ko­sak­ka-työn­oh­jaus­jär­jes­tel­mää Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Ko­sak­ka so­pii eri­tyi­ses­ti ra­ken­ta­jil­le, huol­to­yh­ti­öil­le, säh­kö­asen­ta­jil­le, siis­ti­jöil­le ja muil­le am­mat­ti­lai­sil­le liik­ku­vaan työ­hön. Ota yh­teyt­tä ja ky­sy li­sää!11.4.2023


Puhelimen lataus. Älä la­taa pu­he­lin­ta­si len­to­kent­ti­en, ho­tel­li­en tai os­tos­kes­kus­ten jul­ki­sis­sa la­taus­ase­mis­sa, Fe­de­ral Bu­re­au of In­ves­ti­ga­ti­on (FBI) tviit­taa. Il­keä­mie­li­set ta­hot hyö­dyn­tä­vät näi­den ase­mi­en ole­ma­ton­ta tie­to­tur­vaa. Kun la­taus­ase­maan teh­dään pie­niä muu­tok­sia, si­tä kaut­ta saa­daan tuu­pat­tua pu­he­li­meen va­koi­lu­oh­jel­mis­to­ja ja mui­ta hai­tak­kei­ta.

Ota yh­teyt­tä, kun tar­vit­set apua pu­he­li­men tie­to­tur­vaan liit­ty­en! IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen et­sii par­haat rat­kai­sut puo­les­ta­si!11.04.2023


Elisa Oyj. Eli­sa Oyj te­kee Pöy­ty­än Ky­rön alu­eel­la 4G- ja 5G-re­mont­tia. Tä­mä ai­heut­taa mer­kit­tä­viä kat­kok­sia net­ti- ja pu­he­lin­lii­ken­teel­le. Kat­kok­set al­koi­vat tä­nään ja jat­ku­vat ar­vi­on mu­kaan vie­lä 1-2 vuo­ro­kaut­ta. Jos yri­tät soit­taa, mut­ta tu­lee il­moi­tus, et­tei pu­he­li­meen saa­da juu­ri nyt yh­teyt­tä: lä­he­tä teks­ti­vies­ti tai yri­tä soit­toa vä­hän myö­hem­min uu­del­leen. Kii­tos!