IT-tykki | uutiset06.06.2022


Valttikortti. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sel­la on ny­ky­ään Valt­ti­kort­ti. Se on ku­val­li­nen hen­ki­lö­tun­nis­te, jo­ta käy­te­tään mo­nil­la ra­ken­nus­työ­mail­la kul­ku­lu­pa­kort­ti­na. IT-tyk­ki tar­jo­aa ra­ken­nus­alan yri­tyk­sil­le työ­mail­la ta­pah­tu­via kon­fi­gu­roin­te­ja ja au­di­toin­te­ja. Ota yh­teyt­tä, kun työ­maal­lan­ne esi­mer­kik­si ku­lun­val­von­ta, ra­ken­nus­alan il­moi­tus­vel­vol­li­suus tai toi­mis­to­kon­tin tie­to­ko­neet ai­heut­ta­vat har­mai­ta hiuk­sia!

Vas­tuu Group Oy vas­taa Valt­ti­kor­tin tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta.23.05.2022


Teams-osallistujat. Olet­ko jär­jes­tä­mäs­sä we­bi­naa­ria eli esim. Mic­ro­soft Teams ja Goog­le Meet -poh­jais­ta kou­lu­tus­ti­lai­suut­ta? Muis­tat­han pii­lot­taa osal­lis­tu­ja­lu­et­te­lon ja kyt­keä au­la­omi­nai­suu­den pois käy­tös­tä! EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus GDPR läh­tee sii­tä, et­tä hen­ki­lö­lu­et­te­lot ovat ole­tus­ar­voi­ses­ti luot­ta­muk­sel­lis­ta tie­toa ei­kä nii­tä pi­dä le­vi­tel­lä kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le. Ai­no­as­taan sil­loin voi­daan poi­ke­ta osal­lis­tu­ja­lu­et­te­lon pii­lot­ta­mi­ses­ta, jos kai­kil­ta osal­lis­tu­jil­ta on etu­kä­teen pyy­det­ty suos­tu­mus­ta.

Ota yh­teyt­tä IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­seen, jos kai­paat käyt­tö­opas­tus­ta Goog­le Work­spa­ce tai Mic­ro­soft 365 -tuo­te­per­hei­den pal­ve­lui­hin! Apua on tar­jol­la myös Li­nux- ja App­le-käyt­tä­jil­le!06.05.2022


SentinelLabs. On­ko käy­tös­sä­si AVG- tai Avast-vi­rus­tor­jun­ta? Niis­sä on ol­lut yli kym­me­nen vuo­den ajan haa­voit­tu­vuus, joi­hin on nyt lo­pul­ta­kin jul­kais­tu tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set. Päi­vi­tä oh­jel­mis­tot vä­lit­tö­mäs­ti uu­sim­paan ver­si­oon­sa! Lue ai­hees­ta li­sää: Sen­ti­nel­Labs: tie­do­te. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa, jos et ole var­ma tie­to­tur­va­si ta­sos­ta tai jos ha­lu­at siir­tyä uu­teen vi­rus­tor­jun­ta- ja pa­lo­muu­ri­rat­kai­suun!03.05.2022


Energytech Finland Oy. Ener­gy­tech Fin­land Oy on ener­gia­tek­nis­ten jär­jes­tel­mi­en maa­han­tuon­tiin, asen­nuk­siin ja huol­toon eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lu­puo­lel­ta löy­tyy mm. öl­jy­pol­tin­huol­toa, maa­läm­pöä, höy­ry­kat­ti­loi­ta ja lauh­teen­pois­ti­mia. Yri­tyk­sen toi­mi­pis­teet si­jait­se­vat Sa­los­sa, Tam­pe­reel­la, Lah­des­sa se­kä Vaa­sas­sa, mut­ta toi­mi­alu­ee­na on ko­ko Suo­mi.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen sai osal­lis­tua mie­len­kiin­toi­seen pro­jek­tiin Ener­gy­tec­hil­lä. Yh­teis­työ su­jui mu­ka­vas­ti, kii­tos Ener­gy­tec­hil­le luot­ta­muk­ses­ta ja yh­teis­työs­tä! Täl­lai­nen asi­a­kas on mu­ka­va li­sä­tä re­fe­rens­si­en jouk­koon! Kat­so Re­fe­rens­sit-si­vul­ta myös mui­ta IT-ty­kin asi­ak­kai­ta. Mi­kä­li oman yri­tyk­se­si ni­mi ei siel­tä löy­dy, niin ota yh­teyt­tä - kor­ja­taan on­gel­ma he­ti!28.04.2022


Euractiv. Pa­rii­sis­sa ja Rans­kan itä­o­sis­sa on tä­nään muu­ta­man tun­nin si­säl­lä ta­hal­li­ses­ti kat­kot­tu mer­kit­tä­viä In­ter­net-kaa­pe­lei­ta. Sa­bo­taa­si ai­heut­taa tie­ten­kin tun­tu­vaa hait­taa kaik­keen net­ti­lii­ken­tee­seen. Jos vas­taa­va ta­pah­tuu Suo­mes­sa, pys­tyt­kö te­ke­mään edel­leen työ­tä nor­maa­liin ta­paan? Ovat­ko kaik­ki tar­vit­se­ma­si do­ku­men­tit vain pil­vi­pal­ve­luis­sa? Ota IT-tyk­kiin yh­teyt­tä, kun ha­lu­at var­mis­tua ti­lan­tees­ta­si!
  • Uutinen aiheesta | Euractiv »