Uutiset

 • 28.10. 2020

  Zoom-etä­pa­la­ve­reis­sa käy­te­tään nyt sa­laus­ta pääs­tä pää­hän. Tä­mä li­sää Zoo­min tur­va­ta­soa huo­mat­ta­vas­ti. Esi­mer­kik­si asi­at­to­mi­en hen­ki­löi­den mu­kaan­tu­lo pa­la­ve­rei­hin ja lä­het­ty­jen vies­ti­en vää­ren­tä­mi­nen muut­tu­vat käy­tän­nös­sä lä­hes mah­dot­to­mak­si.
  • Zoom »

 • 26.10. 2020

  Suo­men Yh­teis­verk­ko vaih­taa Hua­wein No­ki­aan. Pi­täi­si­kö Hua­wei­ta käyt­tä­vi­en asi­ak­kait­te­ni toi­mia sa­moin? Ota yh­teyt­tä, teh­dään tie­to­tur­va­kar­toi­tus!
  • ETN / uu­ti­nen »

 • 23.10. 2020

  Ubuntu 20.10 on jul­­kais­tu. Nyt on aika siirtyä Linuxiin! Tilaa IT-tykki asen­ta­maan tai päi­vit­tä­mään!
  • Ubuntu »

 • 22.10. 2020

  IT-tykin logo on uu­dis­tu­nut. Se nä­kyy jo mm. näil­lä ko­ti­si­vuil­la se­kä myyn­ti­las­kuis­sa.

Tervetuloa!

IT-tykki Mik­ko Aal­to­nen on vuon­na 2004 pe­rus­tet­tu yri­tys. Tuol­loin kon­sep­ti­na oli tar­jota mik­ro­tu­kea yri­tyk­sil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löille. Edel­leen tukea anne­taan sitä tar­vit­se­ville, mutta toi­min­nan kärki on ohjau­tu­nut entistä enem­män asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin, tie­to­tur­vaan ja datan­hal­lin­taan. Näistä voi lukea lisää Palvelut-lin­kin takaa.

IT-tykin kaut­ta voi hank­kia myös alan tuot­teita. Niitä tar­jo­taan ensi­si­jai­sesti Avai­met käteen -peri­aat­teella. Esi­mer­kiksi jos hank­kii puhe­li­men tai tie­to­ko­neen, nii­hin voi­daan lait­taa val­miiksi oikeat säh­kö­pos­ti­a­se­tuk­set tai muut asi­ak­kaan tar­vit­se­mat sovel­luk­set ja omi­nai­suu­det. Näin laite on aidosti käyt­tö­val­mis heti, kun se toi­mi­te­taan asi­ak­kaalle. Tar­vit­ta­essa van­han lait­teen data voi­daan tie­to­tur­val­li­sesti tuhota ja sen jäl­keen kone voidaan toi­mit­taa kier­rä­tyk­seen. Lue lisää Tuotteet-sivulta.

Työpanosta tar­jo­taan sekä asi­a­kas­ti­loissa että etä­työnä - riip­puen asi­ak­kaan toi­veista ja työ­teh­tävän laa­dusta. Mah­dol­li­suus on myös ottaa Team­Vie­we­rillä etä­yh­teys asi­ak­kaan tie­to­ko­nee­seen.

IT-tykki Mik­ko Aal­to­nen kuu­luu Vas­tuu Group Oy:n Luo­tet­tava Kump­pani -ohjel­maan ja talous­tie­dot ovat mak­sutta tar­kas­tet­ta­vissa Zeckit-palvelusta.

Yrittäjä:

Olen Mik­ko Aal­to­nen, tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­nomi ja lii­ke­ta­lou­den mer­ko­nomi. Lisäksi olen suo­rit­ta­nut yhden luku­vuo­den kes­tä­neen mik­ro­tu­ki­hen­ki­lö­kurs­sin sekä muita, lyhy­em­piä kurs­seja. Asun tällä het­kellä Pöy­ty­ällä, aiem­pina asuin­paik­koi­nani ovat olleet Tur­ku, Sa­lo ja Eura.

Toi­mis­to- ja IT-työ­ko­ke­musta on ker­ty­nyt yrit­tä­jänä jo vuo­desta 2004 alkaen ja sitä ennen yh­teensä noin seit­se­män vuoden ajan eri työn­an­ta­jien pal­ve­luk­sessa. Näistä mai­nit­ta­koon Lyco Oy ja Tulos­kone Oy (myöhemmin fuusioitunut Konica Minoltaan).